fbpx

เลือกวิธีการชำระเงิน

1. ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

2. ชำระเงินออนไลน์ ผ่าน PayPal

 

** ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ ได้ 

แจ้งชำระเงินผ่านฟอร์ม

แจ้งชำระเงินผ่าน Line OA

Scroll to Top